ПЕТА ГРУПА

27.04.2012 г. / Сертификати
ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство" с класове :
41.20 ; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.29; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21 ; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33 ; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99 ; 80.20 .

41.20 - строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.11 - строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.12 - строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.21 - строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.22 - строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.91 - строителство на хидротехнически съоръжения
42.99 - строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.11 - събаряне и разрушаване
43.12 - земни работи
43.13 - сондиране и пробиване
43.21 - изграждане на електрически инсталации
43.22 - изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 - изграждане на други инсталации
43.31 - полагане на мазилки
43.32 - монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 - полагане на облицовки и настилки
43.34 - боядисване и стъклопоставяне
43.39 - други довършителни строителни дейности
43.91 - покривни работи
43.99 - други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде-фундиране, отводняване, саниране, др.
80.20 - дейности в областта на технически системи за сигурност
Proudly powered by e107